Kerkrentmeester Kerkrentmeester
De taakgroep beheer van de Zuiderkerk bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.


Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.

Kerkrentmeester betekenis
Het woord 'rentmeester' komt regelmatig voor in de evangeliën. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, oikonomos, duidt op de bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding.

Verschil ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester
Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling met een kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is daarmee verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente.

Het is goed als de ouderling-kerkrentmeester zich realiseert dat hij/zij ook ouderling is en daarmee ook verantwoordelijk voor de vorming en toerusting van de gemeente. Met andere woorden: geld en inhoud zijn met elkaar verbonden. De ouderling-kerkrentmeester draagt vanuit zijn of haar eigen invalshoek (kerkbeheer) verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente (meer dan geld alleen).

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Wel zijn zij lid van het college van kerkrentmeesters.

Wat doet een kerkrentmeester?
Kort samengevat zijn de taken van een (ouderling-)kerkrentmeester verdeeld over de volgende vier aandachtsvelden:
  1. Gebouwen en terreinen
  2. Mensen
  3. Geld
  4. Organisatie

1)Gebouwen en terreinen
Onze gemeente beschikt over onroerende zaken, te weten het kerkgebouw en een aantal bijgebouwen (zalen achter het kerkgebouw en de loodsen) en de bijbehorende terreinen.
De kerkrentmeesters hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere onroerende zaken van onze gemeente. Kerkrentmeesters dienen ervoor te zorgen dat het gebouw/de gebouwen en ruimtes passen bij de gemeente.


2)Mensen
Het zijn de gemeenteleden, de predikant, andere beroepskrachten (Interieurverzorgster en organist) en vrijwilligers die samen werken aan gemeente-zijn. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat er zo mogelijk voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Kerkrentmeesters hebben oprechte aandacht voor de mensen die in loondienst zijn en voor de vrijwilligers.

N.B. Onze predikant is niet in loondienst van de gemeente maar als ambtsdrager verbonden aan de gemeente. Zij is op geen enkele wijze ondergeschikt aan de kerkenraad. Bij het opstellen van de beroepsbrief wordt zelfs nadrukkelijk vastgelegd dat er rekening wordt gehouden met de vrijheid van het ambt van predikant als dienaar des Woords. Die vrijheid van het ambt betekent trouwens ook dat de predikant niet boven de kerkenraad staat. Het beleid in de gemeente wordt door de kerkenraad vastgesteld. De predikant zal daarmee rekening moeten houden.

3)Geld
Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen in beheer te kunnen laten floreren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving en financieel beheer. Onder geldwerving wordt in ieder geval de Actie Kerkbalans (of Vrijwillige Bijdrage) verstaan.
Daarnaast zijn kerkrentmeesters - samen met diakenen en in overleg met de kerkenraad - verantwoordelijk voor het samenstellen van het collecterooster
en het eventueel organiseren van andere fondsenwervende activiteiten.

Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming.
Inzicht in het vermogen is onderdeel van gezond financieel beleid

Hoewel het hebben van geld belangrijk is voor het functioneren van onze gemeente, is het geen doel op zich om vermogen op te bouwen/beheren. Sterker nog: het kan heel verantwoord zijn om het vermogen van de gemeente te investeren ten bate van de toekomst van de gemeente.
Zo is de keuze gemaakt onze predikant een aan te stellen voor 80%.
Dit kon gedaan worden omdat zowel de voormalige pastorie en kosterswoning zijn verkocht.

4)Organisatie
Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld administratie, ICT, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen we dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.Ook het beheren en bijhouden van het doopboek (verplicht), belijdenisboek (verplicht) en trouwboek (niet verplicht) horen bij de taken van een kerkrentmeester. En natuurlijk is het belangrijk dat archief
volgens de geldende regels wordt bijgehouden en bewaard.

Beleidsplan kerkrentmeesters
Het maken van een beleidsplan - voor een periode van 4 jaar - is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en eventuele andere organen in de gemeente. In een beleidsplan staan niet alleen organisatorische zaken, maar juist ook meer visiegerichte zaken. Bijvoorbeeld: hoe wil de gemeente er over 5, 10 of zelfs 50 jaar uitzien? En als je dat bepaald hebt, wat betekent dat dan voor het kerkrentmeesterlijke deel?
Daarom is een meerjarenbegroting of –raming een belangrijk onderdeel van een meerjarenbeleidsplan.

Zie voor meer informatie het beleidsplan 2024-2028 van de Zuiderkerk.
Te vinden onder ANBI – gemeente.

 
terug